privacy verklaring

Mysteriekaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mysteriekaart verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kaart@mysteriekaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mysteriekaart verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om de kaarten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Mysteriekaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mysteriekaart gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

PayPal: voor de betaling van je kaart
iDEAL: voor de betaling van je kaart

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mysteriekaart bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, namelijk het maken en versturen van de mysteriekaart.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mysteriekaart verkoopt je gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mysteriekaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mysteriekaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mysteriekaart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kaart@mysteriekaart.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Mysteriekaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mysteriekaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kaart@mysteriekaart.nl

 


algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van mysteriekaart
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Nakoming en extra garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Kortingscodes en kortingen
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument een mysteriekaart verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze kaart door mysteriekaart wordt geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en mysteriekaart;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
• Dag: kalenderdag;
• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of mysteriekaart in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• mysteriekaart: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen mysteriekaart en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en mysteriekaart gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van mysteriekaart

Marjolijn Haller
Mysteriekaart
Av del Port 20
03570 Villajoyosa
Alicante
Spanje

www.mysteriekaart.nl

Tel: 0031654328023

Btw-nummer: ESY7816031RArtikel 3 - Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van mysteriekaart en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen mysteriekaart en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal mysteriekaart voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij mysteriekaart zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als mysteriekaart gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden mysteriekaart niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt mysteriekaart onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door mysteriekaart is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• mysteriekaart treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal mysteriekaart daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• mysteriekaart kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien mysteriekaart op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• mysteriekaart zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het e-mail adres van mysteriekaart waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
• Voor alle gepersonaliseerde producten en diensten van mysteriekaart geldt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, op grond van Artikel 10.6 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.
• Voor alle aankopen waarbij de consument kiest voor verzending naar een ander adres dan haar eigen adres geldt dat er sprake is van een cadeau-dienst waarbij de consument mysteriekaart de opdracht verstrekt om een cadeau te leveren aan een derde. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing op grond van Artikel 10.3 van de AVT. Dit betekent dat er in dat geval geen beroep gedaan kan worden op de bedenktermijn van veertien (14) dagen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
• Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot mysteriekaart, de producten en diensten, zijn eigendom van mysteriekaart en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mysteriekaart in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product en/of dienst van mysteriekaart. mysteriekaart behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
• Consumenten vrijwaren mysteriekaart voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op teksten van derden die zij toevoegen aan een product of dienst van mysteriekaart.
• Niets van de website van mysteriekaart (waaronder begrepen de beelden in de mysteriekaart collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van mysteriekaart.
• Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van mysteriekaart aan Consumenten.

Artikel 8 - De prijs
• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
• mysteriekaart staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de mysteriekaart er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door mysteriekaart, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover mysteriekaart kan doen gelden indien mysteriekaart is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
• Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van mysteriekaart, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
• mysteriekaart zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan mysteriekaart kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal mysteriekaart geaccepteerde bestellingen uitvoeren op de datum die de consument heeft aangegeven. Op de datum die de consument gekozen heeft, bieden wij ook de kaart aan bij PostNL. PostNL garandeert voor 95% dat de kaart de volgende dag bezorgd wordt op het adres van de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• Na ontbinding conform het vorige lid zal mysteriekaart het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij mysteriekaart tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan mysteriekaart bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
• De consument kan de overeenkomst opzeggen tot het moment het product verstuurd is.

Artikel 12 - Betaling
• De consument kan producten en/of diensten van mysteriekaart betalen met creditcard, Paypal en iDeal. Ook kunnen producten en/of diensten (gedeeltelijk) betaald worden met kortingscodes en kortingen.
• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
• Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan mysteriekaart te melden.

Artikel 13 - Kortingscodes en kortingen
• mysteriekaart geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit die kunnen worden gebruikt voor kortingen op producten en/of diensten van mysteriekaart zoals vermeld bij de kortingscode.
• Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per persoon en account slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
• Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
• mysteriekaart behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.
• Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen consumenten geen rechten ontlenen op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.
• mysteriekaart behoudt zich het recht voor een consument gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

Artikel 14 - Klachtenregeling
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de mysteriekaart.
• Bij de mysteriekaart ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de mysteriekaart binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• De consument dient de mysteriekaart in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
• Op overeenkomsten tussen de mysteriekaart en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.